הסכם התקשרות

הואיל

וחברת תובנה ירוקה בע"מ (להלן: "תובנה ירוקה") מגבשת קבוצת לקוחות (להלן: "הקבוצה"), המבקשים לרכוש עבור כל אחד מהם מערכת פוטו - וולטאית לייצור חשמל מאנרגיית השמש (להלן: "המערכת").  

והואיל

ותובנה ירוקה מתכוונת לפעול ולתווך בין חברי הקבוצה לבין ספקים שונים במטרה להשיג לחברי הקבוצה (בין היתר, באמצעות שימוש בכוחה הצרכני של הקבוצה), תנאים מיוחדים ברכישת המערכת ובעניינים נוספים.

והואיל

והמבקש (להלן: "המבקש" / "חבר הקבוצה") מעוניין להצטרף אל הקבוצה, בתנאים שהגדירה תובנה ירוקה.   

והואיל

וברצון הצדדים להגדיר להלן זכויותיהם והתחייבויותיהם, עפ"י המפורט בהסכם זה. 

 

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן :

 1. תובנה ירוקה מאשרת את הצטרפותו של המבקש לקבוצה עם אישור הסכם זה על ידה. תובנה ירוקה רשאית לסרב להצטרפותו של מועמד המבקש להצטרף לקבוצה מכל סיבה שהיא.

 2. תובנה ירוקה תפעל ותתווך בין חברי הקבוצה לבין ספקים שונים ותציג בפני חברי הקבוצה הצעות מחיר לגבי המוצרים/ השירותים הבאים (להלן: "הצעות המחיר"):

  • רכישת המערכת והקמתה;

  • אפשרויות מימון לרכישת המערכת.

 3. תובנה ירוקה אינה מתחייבת להביא בפני חברי הקבוצה יותר מהצעת מחיר אחת ביחס לכל אחד מהשירותים המוצרים המפורטים לעיל.

 4. מובהר, כי ייתכן שהצעות המחיר תיהנה בעלות תנאים שונים ביחס לחברי הקבוצה השונים על בסיס מאפייניהם השונים של חברי הקבוצה. לדוגמא, ייתכן שקרבה גאוגרפית בין מספר חברי קבוצה יוזיל עבורם את המחיר.

 5. מובהר, כי תובנה ירוקה אינה מתחייבת כי הצעות המחיר הינן הזולות בשוק. מעבר לכך, תובנה ירוקה עשויה לבחון פרמטרים שונים בהצעות המחיר מטעם הספקים בנוסף לפרמטר המחיר, כגון: איכות המוצר/ השירות, זמינות, מוניטין הספק וכיוצ"ב.

 6. חבר קבוצה רשאי ויכול לבצע בדיקה עצמאית ביחס להצעות המחיר ותנאיהן (ו/או המצגים הכלולים בה).

 7. הצעות המחיר אינן מחייבות את חבר הקבוצה. ההחלטה האם להתקשר עם אחד הספקים (או יותר) בהתאם להצעות המחיר הינה החלטה של חבר הקבוצה ושלו בלבד.

 8. לחבר הקבוצה הזכות לרכוש ולהקים מערכת במסגרת הקבוצה עד 45 יום ממועד הגעת הקבלן לבית הלקוח, או עד 60 יום ממועד קבלת הצעת המחיר מתובנה ירוקה, הקצר מביניהם.

 9. ידוע לחבר הקבוצה כי במידה ולא ירכוש שירותי פיקוח, לא יהא גוף מטעם חבר הקבוצה שיפקח על עבודת הקבלן.

 10. מובהר, כי על אף הבדיקות האמורות שעשויה תובנה ירוקה לבצע, היא אינה מתחייבת כלפי חברי הקבוצה ביחס להצעת המחיר, תנאיה והמצגים הכלולים בה.

 11. מובהר, כי ההתקשרות לרכישת/הזמנת אחד (ו/או יותר) מהמוצרים/השירותים בהתאם להצעות המחיר הינה התקשרות ישירה שבין חבר הקבוצה לספק הרלבנטי ותובנה ירוקה אינה חלק מאותה התקשרות (לא במישרין ולא בעקיפין). תובנה ירוקה אינה אחראית בשום צורה ואופן למוצרים ו/או השירותים אשר נרכשו ע"י חבר הקבוצה. המבקש מוותר מראש על כל טענה/תביעה כנגד תובנה ירוקה בנוגע למוצרים ו/או השירותים וכל הקשור בהם.

 12. הצעות המחיר יפורסמו לחברי הקבוצה באמצעות דוא"ל שימסור המבקש לתובנה ירוקה בעת הצטרפותו לקבוצה.

 13. בעת אישור על הסכם זה מאשר המבקש קבלת הודעות מתובנה ירוקה (בדוא"ל, SMS ו/או דרך אחרת), לרבות הודעות בעלות תוכן פרסומי. היה והמבקש מעוניין בהפסקת קבלת הודעות כאמור לאחר עזיבתו את הקבוצה – יודיע על כך בכתב לתובנה ירוקה.

 14. תובנה ירוקה תהא זכאית לדמי ניהול/תיווך בגין פעולותיה עבור חברי הקבוצה ובפרט עבור השגתן של הצעות המחיר האמורות. כל חבר קבוצה ישלם לתובנה ירוקה סך של 1900 ₪ כולל מע"מ.

 15. לתובנה ירוקה הזכות לפרסם ולהעניק הנחות. אלא אם כן צוין במפורש אחרת בכתב על ידי תובנה ירוקה, לא יתאפשר כפל הנחות ו/או כפל מבצעים.

 16. עם הצטרפותו של החבר לקבוצה, בעת אישור הסכם זה, ישלם חבר הקבוצה לתובנה ירוקה סך של 180 ₪ כולל מע"מ (להלן: "דמי רישום")

 17. חבר הקבוצה ישלם את יתרת דמי התיווך/ניהול לתובנה ירוקה רק במקרה שבו נחתם הסכם התקשרות בין חבר קבוצה לאחד מהספקים ו/או יותר. מובהר כי תשלום דמי הניהול/תיווך בשלמותם הם תנאי לתחילת תהליך הקמת המערכת מול הקבלן הזוכה במסגרת הקבוצה.

 18. התשלומים לתובנה ירוקה יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית, על פי הפרטים שתמסור תובנה ירוקה לחבר הקבוצה.

 19. מובהר כי בשום מקרה לא יהא חבר הקבוצה זכאי להחזר דמי הרישום (180 ₪ כולל מע"מ), מלבד במקרה שבו תובנה ירוקה לא סיפקה לחבר הקבוצה הצעות מחיר על פי התחייבויותיה בהסכם זה.

 20. מובהר כי במקרה בו בוטל הסכם ההתקשרות בין חבר הקבוצה לבין אחד מהספקים, מכל סיבה שהיא – לא יהא חבר הקבוצה זכאי להחזר של דמי התיווך/ניהול ששולמו לתובנה ירוקה.

 21. מובהר כי תשלום דמי הניהול/תיווך בשלמותם הם תנאי לתחילת תהליך הקמת המערכת מול הקבלן הזוכה במסגרת הקבוצה.

 22. מובהר, כי תנאים מוקדמים להקמת מערכת הינם:

  • הגג הינו גג בבעלות פרטית, וחבר הקבוצה הינו בעל הזכויות המלאות על הגג המיועד להתקנת המערכת (להלן: "האתר").

  • האתר פנוי להקמת מערכת;

  • עמידת האתר בדרישות כל דין, לרבות היתרי בנייה;

  • קיומו של טופס 4 מאושר על ידי חח"י, או חיבור חשמל קבוע, עבור האתר;

  • אין מניעה חוקית להקמת מערכת באתר;

  • אם חיבור החשמל באחריות מחלק חשמל היסטורי, נדרש שיתוף פעולה מצידו;

  • קיים שטח גג פנוי מינימאלי של 45 מ"ר.

 23. חבר הקבוצה מצהיר שהוא מודע לתנאים המוקדמים להקמת מערכת, ושהאתר המיועד להקמת המערכת עומד בתנאים אלו. חבר הקבוצה מצהיר ומבין שאי עמידה באחד או יותר מתנאים אלו לא תזכה את חבר הקבוצה בהחזר כספי של כל ו/או חלק מדמי ההצטרפות ו/או דמי התיווך/ניהול ששולמו לתובנה ירוקה.

 24. במידה וחבר קבוצה מעונין להקים מערכת באתר שאינו קיים עדיין, או שטרם קיבל אישור, יוכל חבר הקבוצה לקבל הצעת מחיר מראש עבור הקמת מערכת סולארית, בכפוף להסכמת ספק השירות, וזאת על סמך תוכניות אדריכליות ו/או ביקור באתר. במקרה של הגשת הצעת מחיר מסוג זה, ספק השירות יהיה מחויב לא להעלות את מחיר המערכת עבר חבר הקבוצה בטווח זמן של עד שישה חודשים, זאת בכפיפות ל:

  • שינויים בשער הדולר;

  • שינויים במחירי רכיבי המערכת;

  • הבדלים בין התוכניות ו/או ההערכות המוצהרות מראש, לבין המציאות הפיסית בשטח.   

 25. חבר הקבוצה נדרש למסור לתובנה ירוקה, על פי דרישתה, נתונים הנוגעים לאתר. לדוגמא: נתונים על גודל הגג וגובה חשבון החשמל. תובנה ירוקה רשאית לבטל את הצטרפותו של חבר הקבוצה לקבוצה, ללא החזר כספי, במקרה של אי מסירה של הנתונים הנדרשים בפרק זמן של 10 (עשרה) ימים לאחר שליחת הבקשה.

 26. חבר הקבוצה מאשר לתובנה ירוקה לצלם את המערכת ולהשתמש בצילום למטרות פרסומיות. לחבר הקבוצה עומדת הזכות לבטל הרשאה זו באמצעות הודעה בכתב לתובנה ירוקה.

 27. תובנה ירוקה רשאית להעביר חבר קבוצה בין קבוצות לקוחות שונות. תובנה ירוקה נדרשת להציג בפני הלקוח נימוק מספק להעברה בין קבוצות.

 28. חבר קבוצה רשאי לבקש לעבור לקבוצה אחרת לפני שיצר קשר עם הקבלן/הקבלנים, אך לא לאחר יצירת קשר זה. חבר קבוצה רשאי לעבור בין קבוצות פעם אחת בלבד.

 29. במקרה של בקשה מצד חבר הקבוצה לעבור לקבוצת לקוחות אחרת, ובמידה והבקשה התקבלה לפני יצירת קשר בין חבר הקבוצה לבין הקבלן, תעביר תובנה ירוקה את חבר הקבוצה לקבוצת לקוחות מתאימה. התאמת קבוצה לחבר הקבוצה תיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של תובנה ירוקה. שיקולים לדוגמא בהחלטה זו: מיקום גיאוגרפי, הספק המערכת ותאריך סגירת ההרשמה של קבוצת הלקוחות.

 30. תובנה ירוקה רשאית לבצע שינוים בתנאי הסכם זה ובגובה דמי הרישום ודמי הניהול/תיווך. שינויים בהסכם לא יחולו על חברי קבוצה שהצטרפו לקבוצה לפני מועד שינוי ההסכם.

 31. הסכם זה ממצה ומגבש את כל ההסכמים בין הצדדים ועם אישורו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכמה ו/או הבנה ו/או התחייבויות קודמים שנעשו בין הצדדים בין בכתב ובין בעל-פה ובין בהתנהגות. כל שינוי בהסכם זה יהיה חסר תוקף אלא אם נעשה בהסכמת הצדדים וקיים לגבי השינוי מסמך חתום בידי הצדדים.

©  2020  -  תובנה ירוקה בע"מ