תנאי ההצטרפות למיזם "מאה אלף גגות סולאריים"

 

 1. חברת תובנה ירוקה בע"מ (להלן: "תובנה ירוקה") מגבשת קבוצות לקוחות (להלן: "הקבוצות"), המתעניינים לרכוש עבור כל אחד מהם מערכת פוטו - וולטאית לייצור חשמל מאנרגיית השמש (להלן: "המערכת").  תובנה ירוקה מתכוונת לפעול ולתווך בין חברי הקבוצה לבין ספק/ים העוסק/ים בהקמת מערכות סולאריות (להלן: "ספקים") במטרה להשיג לחברי הקבוצה תנאים מיוחדים ברכישת המערכת.

 2. חבר הקבוצה מעוניין להצטרף אל אחת הקבוצות (להלן: "הקבוצה"), על פי התנאים המוגדרים בהסכם זה.

 3. תובנה ירוקה יצרה הסכם התקשרות מיוחד (להלן: "הסכם ההתקנה") לחתימה בין הספקים לבין חברי הקבוצה. במסגרת הסכם ההתקנה הוגדרו תנאים כגון מפרט מינימאלי, תקופת אחריות, תנאי תשלום ומחיר. תובנה ירוקה מצהירה שנעשו על ידיה מיטב המאמצים כדי להשיג עבור חברי הקבוצה תנאים ומחיר טובים ככל הניתן. מובהר כי למרות שניתן משקל משמעותי למחיר במסגרת שיקוליה, תובנה ירוקה אינה מתחייבת כי מחירי המערכות הסולאריות עליהם הוסכם ו/או יוסכם מול ספקים הינם הזולים ביותר בשוק. מעבר לכך, תובנה ירוקה עשויה לבחון פרמטרים שונים בהצעות המחיר מטעם הספקים בנוסף לפרמטר המחיר, כגון: איכות המוצר/ השירות, זמינות, מוניטין הספק וכו'.

 4. תובנה ירוקה תקשר בין חבר הקבוצה לבין ספק, ואינה מתחייבת לקשר בין חבר הקבוצה לבין יותר מספק אחד.

 5. חבר קבוצה רשאי לבצע בדיקה עצמאית ביחס לתנאים ולהסכם ההתקנה. ההחלטה האם להתקשר עם ספק בהתאם להצעות המחיר הינה החלטה של חבר הקבוצה ושלו בלבד.

 6. מובהר כי ייתכן שהצעות המחיר תיהנה בעלות תנאים שונים ביחס לחברי הקבוצה השונים על בסיס מאפייניהם השונים של חברי הקבוצה. לדוגמא, ייתכן שקרבה גאוגרפית בין מספר חברי קבוצה יוזיל עבורם את המחיר.

 7. לחבר הקבוצה הזכות לרכוש ולהקים מערכת במסגרת הקבוצה עד 45 יום ממועד הגעת הספק לבית הלקוח.

 8. על פי הצורך, תובנה ירוקה תסייע לחברי הקבוצה בתקשורת מול הספקים. עם זאת, ידוע לחבר הקבוצה כי תובנה ירוקה אינה מספקת שירותי פיקוח.

 9. מובהר כי ההתקשרות לרכישת המערכת ו/או מוצרים/שירותים אחרים אשר תובנה ירוקה תעזור לחברי הקבוצה ברכישתם/הזמנתם היא התקשרות ישירה בין חבר הקבוצה לספק הרלבנטי, ותובנה ירוקה אינה חלק מאותה התקשרות (לא במישרין ולא בעקיפין). תובנה ירוקה אינה אחראית בשום צורה ואופן למוצרים ו/או השירותים אשר נרכשו ע"י חבר הקבוצה. חבר הקבוצה מוותר מראש על כל טענה/תביעה כנגד תובנה ירוקה בנוגע למוצרים ו/או השירותים וכל הקשור בהם.

 10. חבר הקבוצה מאשר קבלת הודעות מתובנה ירוקה, לרבות הודעות בעלות תוכן פרסומי. חבר הקבוצה רשאי לבטל אישור זה בבקשה בכתב בכל עת, מלבד ביטול האישור לקבלת הודעות תפעוליות ההכרחיות לקיום חובות תובנה ירוקה לחבר הקבוצה.

 11. תובנה ירוקה תהא זכאית לדמי ניהול/תיווך בגין פעולותיה עבור חברי הקבוצה. כל חבר קבוצה ישלם לתובנה ירוקה סך של 950 ₪ כולל מע"מ. סכום זה יוטמע במחיר המערכת הסולארית וישולם במסגרת תנאי התשלום הרגילים של המערכת. תשלום זה יבוצע אך ורק במקרה של חתימת חבר הקבוצה על הסכם התקנה עם הספק.

 12. לתובנה ירוקה הזכות לפרסם ולהעניק הנחות. אלא אם כן צוין במפורש אחרת בכתב על ידי תובנה ירוקה, לא יתאפשר כפל הנחות ו/או כפל מבצעים.

 13. מובהר, כי תנאים מוקדמים להקמת מערכת הינם:

  • הגג הינו גג בבעלות פרטית, וחבר הקבוצה הינו בעל הזכויות המלאות על הגג המיועד להתקנת המערכת (להלן: "האתר").

  • האתר פנוי להקמת מערכת;

  • עמידת האתר בדרישות כל דין, לרבות היתרי בנייה;

  • קיומו של טופס 4 מאושר על ידי חח"י, או חיבור חשמל קבוע, עבור האתר;

  • אין מניעה חוקית להקמת מערכת באתר;

  • אם חיבור החשמל באחריות מחלק חשמל היסטורי, נדרש שיתוף פעולה מצידו;

  • קיים שטח גג פנוי מינימאלי של 50 מ"ר (לא כולל שטח מוצל, מפנה צפוני ושטח שאינו זמין להקמת מערכת);

 14. חבר הקבוצה מצהיר שהוא מודע לתנאים המוקדמים להקמת מערכת, ושהאתר המיועד להקמת המערכת עומד בתנאים אלו.

 15. חבר הקבוצה נדרש למסור לתובנה ירוקה, על פי דרישתה, נתונים הנוגעים לאתר. לדוגמא: נתונים על גודל הגג, כתובת וכו'.

 16. חבר הקבוצה מאשר לתובנה ירוקה לצלם את המערכת ולהשתמש בצילום למטרות פרסומיות. לחבר הקבוצה עומדת הזכות לבטל הרשאה זו באמצעות הודעה בכתב לתובנה ירוקה.

 17. תובנה ירוקה רשאית להעביר חבר קבוצה בין קבוצות לקוחות שונות. אם תעשה כן, תובנה ירוקה נדרשת להציג בפני הלקוח נימוק מספק להעברה בין קבוצות.

 18. תובנה ירוקה רשאית לבצע שינוים בתנאי הסכם זה ובגובה דמי הניהול/תיווך. שינויים אלו לא יחולו על חברי קבוצה שהצטרפו לקבוצה לפני מועד ביצוע השינויים.

 19. תובנה ירוקה רשאית לבצע שינוים בתנאי הסכם ההתקנה, לרבות שינויים במפרט, במחיר ובכל פרט אחר. שינויים אלו לא יחולו על מי שחתם על הסכם התקנה לפני מועד ביצוע השינויים.

 20. הסכם זה ממצה ומגבש את כל ההסכמים בין הצדדים ועם אישורו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכמה ו/או הבנה ו/או התחייבויות קודמים שנעשו בין הצדדים בין בכתב ובין בעל-פה ובין בהתנהגות. כל שינוי בהסכם זה יהיה חסר תוקף אלא אם נעשה בהסכמת הצדדים וקיים לגבי השינוי מסמך חתום בידי הצדדים.